mostbet

bittorrent

Где поесть в Калининграде

посуточно калининград

снять квартиру посуточно калининград

bittorrent download

Regulamin konkursu SIMPLE.DANCERxBe ART poster

§1 Organizacja

1.Organizatorem konkursu ,, SIMPLE.DANCERxBe ART poster” jest SIMPLE.DANCER’s life https://simpledancerslife.com/, zwana dalej Organizatorem.
2.Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Be ART poster z siedzibą we Wrocławiu
4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu posta konkursowego opublikowanego na stronie https://www.facebook.com/simpledancerslife w dniu 10 września o godz. 11:00 (zwany dalej Post konkursowy)
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od godz.11:00 dn. 10 września 2017r. do godz. 23:59 dn. 17 września 2017r.W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub skrócić trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na Fanpage’u wskazanym w § 1 pkt. 4 Regulaminu.
7. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu oraz profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające
pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadania profilu z danymi zgodnymi z prawdą.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia (treść komentarza) w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/simpledancerslife
oraz w obrębie strony internetowej https://simpledancerslife.com/.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, lub w przypadku gdy nie jest osobą pełnoletnią zobowiązuje się dostarczyć na adres siedziby Organizatora pisemną zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie do dn. 17 września 2017r. włącznie. Niedostarczenie zgody traktowane jest równoznaczne z potwierdzeniem pełnoletności przez Uczestnika.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
1/ Polubić post konkursowy
2/ Odpowiedzieć w treści komentarza pod postem konkursowym na pytanie konkursowe: ,,W jaki sposób pielęgnujesz swoje pasje?’’ Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
2. Zgłoszenia z innych kont, w szczególności kont fikcyjnych, nienależących do konkretnej osoby fizycznej (a także innych kont Fanpage), nie będą brane pod uwagę i będą eliminowane z rywalizacji w procesie weryfikacyjnym. Odpowiedzi należy udzielać  na fanpage’u https://www.facebook.com/simpledancerslife oraz stronie internetowej https://www.simpledancerslife.com w poście konkursowym. Odpowiedzi udzielane w inny sposób lub pod innymi postami nie będą brane pod uwagę.
3. Każdy uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia do konkursu.
4. Konkurs przebiega następująco:
a) od 10 września 2017 r. od godz. 10:00 do 17 września 2017 r. do godz. 23:59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Organizatora na podstawie decyzji uznaniowej,
c) nagroda będzie wysłana na podany przez Uczestnika adres po ogłoszeniu wyników najpóźniej do 7 siedmiu dni od daty przesłania przez Laureata niezbędnych do wysyłki danych.
5. Wyniki konkursu zostaną podane na fanpage’u https://www.facebook.com/simpledancerslife oraz w poście konkursowym na stronie https://simpledancerslife.com najpóźniej w dniu 18 września 2017 r. Zwycięzca zobowiązany jest do skontaktowania się z Organizatorem konkursu za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej poprzez https://www.facebook.com/simpledancerslife nie później niż 3 dzień od dnia ogłoszenia wyników, w szczególności w celu przekazania danych niezbędnych do przyznania nagrody. Nieskontaktowanie się przez Laureata z Organizatorem w tym
czasie oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest jedna grafika z serii Tryptyk Baletnica z oferty sklepu Be ART poster.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez Fanpage i bloga
3. Organizator przekażę nagrodę Laureatowi drogą pocztową na wskazany przez Laureata adres.
4. Zwycięzca jest zobowiązany do poprawnego przekazania Organizatorowi wszystkich danych niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, z uwzględnieniem
postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu.
5. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi ani też równowartości pieniężne.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę wymaganych danych lub podania danych nieprawdziwych.

§5 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – w terminie 7 dni od
zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż 28 września 2017 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie.           3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.
5. Dane osobowe Uczestników, przekazane Organizatorowi stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz.
2135 ze zm.; dalej: „Ustawa o Ochronie Danych”).
6. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród.
8. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych na potrzeby Konkursu, jest Organizator.
9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, oraz zgoda na ich przetwarzaniezgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu jest dobrowolna. Każdy Uczestnik, ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w
Ustawie o Ochronie Danych. Każdy Uczestnik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując swoje pełne imię i nazwisko wraz z oświadczeniem o odwołaniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych pisemnie do Organizatora. Złożenie odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa powyżej, w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Fanpage z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub pozostających poza kontrolą Organizatora.
11. W trakcie trwania Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie Uczestników do Fanpage, które są wynikiem działań lub zaniechań nieleżących po stronie Organizatora, w szczególności będących wynikiem działań lub
zaniechań portalu Facebook, braku dostępu Uczestnika do Internetu, itp.
12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej będą obowiązywać wyłącznie w zakresie
bezwzględnie wymaganym przez prawo.